Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thực hiện dịch vụ ...