Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

Đăng bởi Nguyễn Đắc Thực vào lúc 22/03/2021

Căn cứ luật tổ chức tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014, để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã ban hành nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

Tải về tại đây