Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

Căn cứ luật tổ chức tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014, để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong tố tụng d...

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ...